Organizacja inwestycji

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z obowiązkami poszczególnych uczestników realizacji zadania oraz poznać sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń.

Realizacja inwestycji budowlanej to duże, skomplikowane przedsięwzięcie, angażujące wysiłek wielu osób jednocześnie – zarówno pracowników generalnego wykonawcy, jak i firm podwykonawczych. O końcowym wyniku projektu, obok terminowości, kosztów i jakości, decyduje bezpieczeństwo prowadzonych prac. Dążenie do bezwypadkowej realizacji kontraktu budowlanego ma znaczenie kluczowe, dlatego w proces zarządzania bezpieczeństwem włączeni muszą być wszyscy pracownicy projektu, a planowanie bezpiecznego przeprowadzenia robót należy zacząć na jak najwcześniejszym etapie inwestycji.

Ważnym elementem budowania kultury bezpieczeństwa na budowach jest ciągłe podnoszenie świadomości z zakresu BHP u wszystkich zaangażowanych w projekt osób. Dlatego w porozumieniu z największymi polskimi firmami z branży budowlanej przyjęliśmy wspólną strategię poprawy bezpieczeństwa na realizowanych budowach. Od naszych podwykonawców oczekujemy zrozumienia przyświecających nam idei oraz pełnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Zasady prekwalifikacji podwykonawców

Weryfikacja podwykonawców pod względem BHP obejmuje ustalenie, jakie zabezpieczenia BHP uwzględnione są w wycenie planowanych robót.

pdfProces weryfikacji podwykonawcy

 


 

Etap oferowania

Działania z zakresu BHP podejmowane przez generalnych wykonawców na różnych etapach inwestycji.

 • Sprawdzenie lokalizacji placu budowy i okolicznej infrastruktury
 • Oszacowanie ryzyka
 • Oszacowanie kosztów zabezpieczeń i ujęcie ich w ofercie

Etap projektowania

w przypadku realizacji w formie design&biuld

 • Wybór bezpiecznych technologii
 • Wybór zabezpieczeń zbiorowych BHP
 • Wybór nieszkodliwych, ergonomicznych materiałów

Etap przygotowania inwestycji

 • Opracowanie planu BIOZ
 • Podpisanie przez Podwykonawców wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik BHP do umowy)

Etap wykonawstwa

 • Spotkanie wprowadzające dla nadzoru liniowego:
  1.Szczegóły realizacji zleconego zadania
  2.Zasady dobrej współpracy na budowie
  3.Dokumenty, które należy przedłożyć do akceptacji Generalnemu Wykonawcy - Ocena Ryzyka (ORZ)
 • Szkolenie informacyjne dla pracowników
  Pracownicy zapoznawani są z możliwymi zagrożeniami oraz regulaminem obowiązującym na terenie budowy
 • Instruktaż
  W celu zapoznania pracowników z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi BHP, które obowiązują na budowie (ORA czy IBWR)
 • Wykonanie zabezpieczeń ochrony zbiorowej i wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej
  Obligatoryjnie, na każdej budowie są to: hełm ochronny, kamizelka ostrzegawcza, obuwie ochronne oraz ŚOI, w zależności od prowadzonych prac
 • Stały nadzór nad bieżącymi pracami
  Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i pilnowanie wcześniejszych ustaleń

Działania podejmowane przez Generalnego Wykonawcę

Działania, w których uczestniczą Podwykonawcy

 

 

Checklisty środków BHP

Dokumenty zawierają czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem i w trakcie robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa.