W dyskusji na temat możliwości podjęcia działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa na budowach dyskutowano w gronie:
1)Jerzy Werle, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, WARBUD SA,
2)Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
3)Małgorzata Stręciwilk, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych,
4)Pyrcz Mariusz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,
5)Adam Pawłowicz – Wiceprezes  Work Service S.A
6)Michał Wasilewski, Koordynator, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (Moderator),
Przebieg panelu był bardzo wartościowy merytorycznie ze względu na różne spojrzenia prelegentów. Na wstępie Michał Wasilewski opisał sytuację związaną z ilością wypadków w Budownictwie. Pan Mariusz Pyrcz omówił najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie. Pani Małgorzata Stręciwilk  zaznaczyła konieczność korzystania z dobrych praktyk i znaczenie zmian w Prawie Zamówień Publicznych, które weszły w lipcu tego roku. W myśl nowododanego przepisu art. 29 ust. 3a), zamawiający będzie określał w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Taki przepis da możliwość egzekwowania zatrudniania pracowników w sposób prawidłowy przez wszystkie podmioty uczestniczące w postępowaniu przetargowym. Pan Jerzy Werle przedstawił stanowisko w którym uważa, że zarówno Inwestor i Wykonawca jako firma, powinny być odpowiedzialne za bezpieczną realizacje kontraktu, a nie wyłącznie kierownik budowy, który “ma ręce związane” ograniczonym budżetem i terminem realizacji jak ma to miejsce obecnie. Pan Tomasz Żuchowski przestrzegał przed przeregulowaniem wymagań wobec uczestników procesu budowlanego, co nie przełoży się na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Zapowiedział rozpoczęcie w najbliższym czasie konsultacji w sprawie przygotowywanego obecnie Kodeksu Budowlanego, oczekiwanego przez branżę. Pan Adam Pawłowicz zaznaczył znaczenie dodatkowych ubezpieczeń dla pracowników kiedy już dojdzie do wypadku zapewnić rehabilitację i możliwość zabezpieczenia finansowego dla rodziny poszkodowanego.

Wnioski są takie, że należy podjąć działania, ale bez dozbrajania prawa kolejnymi przepisami. Z pewnością uporządkowania wymaga sprawa równego rozłożenia odpowiedzialności za bezpieczną realizację budowy na więcej uczestników niż sam kierownik budowy.

Kliknij tytuł i zobacz więcej. 

Dzięki współpracy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy budowlani będą mogli nieodpłatnie skorzystać
z profesjonalnych szkoleń okresowych BHP dla swoich pracowników.  

ADRESACI

Jesienią tego roku, we wszystkich województwach w Polsce przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia okresowe  ze szczególnym uwzględnieniem dla małych i średnich firm budowalnych, działających na polskim rynku. Program dostosowany do specyfiki i potrzeb branży budowlanej, adresowany jest do wszystkich pracowników budów, niezależnie od rodzaju umowy, oraz osób biorących udział w realizacji prac budowlanych (m.in: operatorzy maszyn, kierowcy samochodów dostawczych, magazynierzy czy też pracownicy zapleczy budowlanych).

Program warsztatów BHP sponsorowanych przez ZUS, powstał w oparciu o doświadczenia dziesięciu największych generalnych wykonawców w Polsce – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Bazuje on na wypracowanych przez Porozumienie standardach i sprawdzonych, uaktualnianych na bieżąco materiałach.

Tematyka szkoleń obejmuje roboty liniowe a także kubaturowe. Specjalnie przeszkoleni trenerzy krok po kroku, w interaktywny, ciekawy sposób, poprowadzą uczestników przez aspekty bezpiecznego wykonywania pracy na większości stanowisk produkcyjnych. Dowiedzą się oni jak rozplanować pracę, na co zwrócić szczególną uwagę, jak reagować w sytuacjach nieprzewidzianych i jak prawidłowo pozostawić miejsce swojej pracy już po jej zakończeniu. Wiedzę oraz niezbędne umiejętności instruktorzy przekażą w formie praktycznych warsztatów, toteż uczestnicy z pewnością nie będą się nudzić.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Mimo, iż zapewnienie pracownikom szkoleń okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) - to  niestety wciąż pokutuje wyobrażenie, że szkolenia BHP to wyłącznie zbędna formalność, a nie realna potrzeba.

Tymczasem, rzetelne szkolenie, poprowadzone w niebanalny sposób, to ogromna szansa na zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników z zakresu BHP. To także podstawa późniejszego bezpieczeństwa na każdej realizowanej w Polsce budowie. Dobrze przeszkoleni pracownicy potrafią przewidzieć skutki swoich działań, ochronić zdrowie a nierzadko i życie swoje, i swoich współpracowników. Obniżają ryzyko awarii urządzeń i zniszczenia środków ochrony indywidualnej, znacząco zmniejszając prawdopodobieństwo otrzymania mandatu z Państwowej Inspekcji Pracy za nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa. Warto się zatem przygotować!

ZGŁOSZENIA

Szkolenia realizowane od sierpnia do listopada 2016, zostaną w całości sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków przeznaczonych na prewencję, a uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga od firmy spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Warto się jednak spieszyć - projekt zakłada przeszkolenie 200 pracowników w każdym województwie, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na szkolenia można zapisywać się już teraz! pod numerem telefonu 790 377 329 lub 22 618 64 35. Od 12 sierpnia 2016 zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną - poprzez stronę www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus lub za pomocą e-mail: szkolenia.zus@feuer.pl

REKOMENDACJA

Program szkoleń zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Pracy, uzyskał rekomendację Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Związku Zawodowego Budowlani.

WYKONAWCA SZKOLEŃ

Feuer sp. z o.o. została wybrana wyłącznym wykonawcą w projekcie bezpłatnych, okresowych szkoleń bhp dla branży budowlanej, finansowanych przez ZUS. O wygranej zadecydowała jakość szkoleń, doświadczenie firmy potwierdzone referencjami oraz wysokie kompetencje wykładowców. Uczestnicząc w projektach popularyzujących bezpieczeństwo na budowach Feuer jest partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Szkolenia ZUS2

Na przełomie sierpnia i września 2016 r. uruchomione zostaną darmowe szkolenia BHP dla firm budowlanych, opracowane przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i osiem firm szkoleniowych uczestniczących w projekcie. Szczegółowe informacje zostaną podane pod koniec lipca.  

 Dzięki współpracy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy budowlani mogą nieodpłatnie korzystać z dobrej jakości  szkoleń okresowych BHP dla swoich pracowników.  

Do szkoleń wykorzystywane są materiały przygotowane przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Program jest dostosowany do potrzeb branży budowlanej, z uwzględnieniem jej specyfiki.

Proces zaznajamiania uczestników z zasadami organizacji i bezpiecznej pracy przedstawiony jest tak jak proces budowy. Specjalnie przeszkoleni trenerzy będą krok po kroku, w interaktywny sposób, przekazywali wiedzę i umiejętności  potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy na większości stanowisk produkcyjnych na projektach realizowanych na terenie Polski.

Szkolenia zyskały bardzo wysokie oceny wśród pracowników firm – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, gdzie są one prowadzone i udoskonalane od roku.  

Gorąco zachęcamy do korzystania z tych szkoleń. W okresie od czerwca do listopada bieżącego roku odbędzie się pierwsza edycja szkoleń okresowych BHP dla pracowników z branży budowlanej. W tym czasie w każdym województwie zostanie przeszkolonych 200 osób.

W przyszłym roku planujemy zwiększyć zasięg i wdrożyć  szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami.

W 2013 r. sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie postanowili samodzielnie przygotować szkolenia okresowe BHP dla swoich pracowników. Celem sygnatariuszy było podniesienie  jakości szkoleń dla branży budowlanej. Niektóre firmy wyszkoliły do prowadzenia szkoleń trenerów wewnętrznych, pozostałe skorzystały  z usług firm Feuer i Team Preven. Szkoleniowcy z tych firm przeszli selekcję pod kątem jakości prowadzenia szkoleń dla dorosłych. Odbyli również warsztaty z umiejętności trenerskich.

Doszliśmy do wniosku, że do opracowania kolejnych szkoleń warto zaangażować szersze grono firm szkoleniowych. Dziś w tym projekcie uczestniczą :

BHP-Platforma, Feuer ,  Mat Edukacja, Secura, Seka S.A, Sela BHP, Ta i Team Prevent Poland. Pod kierownictwem zespołu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego liderem jest Weronika Kemmer z firmy Skanska, wspólnie opracowują szkolenia, warsztaty i niezbędne materiały.

W tym roku w dniach 25-30 kwietnia, odbyła się już po raz trzeci ogólnopolska edycja akcji promującej kulturę BHP na budowie Tydzień Bezpieczeństwa 2016, Pod hasłem : Planuj - reaguj! Jest to nasze święto bezpiecznej pracy, w którym uczestniczą pracownicy generalnych wykonawców, kierownictwo firm z zarządami włącznie i pracownicy podwykonawców. Dużą popularnością cieszą się pokazy sprzętu, zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, policji i prelekcje Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywny udział biorą też inwestorzy i zarządcy budowanych obiektów. To doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń w terenie. Umiejętność reagowania w zmiennych warunkach na budowie jest bardzo ważna szczególnie u pracowników z małym doświadczeniem. Z roku na rok widzimy też postęp w podejściu do BHP pracowników naszych podwykonawców. Stawiamy na współpracę i edukujemy naszą kadrę liniową jak wspierać pracowników na naszych budowach. Nikt przecież nie chce stać się ofiarą wypadku. Trzeba wsłuchiwać się w glos pracowników sił własnych i podwykonawców, oni często maja dobre pomysły jak poprawić zabezpieczenia, żeby były wygodniejsze do stosowania, a tym samym bezpieczniejsze. Tydzień Bezpieczeństwa to czas kiedy mocno koncentrujemy się na dialogu.

W tym roku na budowy zostali zaproszeni uczniowie techników budowlanych i podopieczni fundacji, których marzeniem było zobaczyć plac budowy od środka. W Gdańsku wsparła nas Politechnika.

Tydzień Bezpieczeństwa w liczbach:

Liczba pracowników podwykonawców, którzy wzięli udział w inicjatywach : 22.615 osób z 2127 firm podwykonawczych Liczba pracowników sił własnych , którzy wzięli udział w inicjatywach: 9.934

Razem: 32.549 osób

Liczba osób kadry kierowniczej , która przygotowała wydarzenia : Ponad 2000 Liczba wizyt wyższego kierownictwa i członków zarządów : około 200

Standardy bezpiecznej pracy

Opublikowano 2015-03-27

Zapraszamy do stosowania opracowanych przez nas standardów bezpiecznej pracy zamieszczonych w dziale baza wiedzy. Znajduje sie wnich wiele cennych informacji pomocnych w opracowaniu IBWR, z podzialem obowiązków na Organizatora pracy, nadzorującego i pracownika wykonującego roboty. Uwzględnione w standardach zostały aktualne przepisy, wymagania norm i dobre praktyki z naszych budów

kliknij tytuł i zobacz więcej 

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative