Podczas konferencji dominowały dwa tematy praca na wysokości i transport pionowy. Zaprezentowane  były również wnioski  bezpieczeństwa obcokrajowców pracujących na budowach. Od 16 lutego wchodzą w życie przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Po referatach dot. nowych przepisów i genezy ich powstania odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Operatorów Żurawi, Urzędu Dozoru Technicznego i generalnego wykonawcy. Mocny głos w zadawaniu pytań Sali mieli przedstawiciele firm dostawców żurawi. Przed całą branża wiele złożonych działań. Konkluzja z panelu jest taka m, że wszystkim nam chodzi o to samo: Bezpieczeństwo, ale w pojedynkę nie da się tego zrobić. 

Prezes Warbud SA, Jerzy Werle z nagrodą im. Haliny Krahelskiej

27 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbiety Rafalskiej, miała miejsce uroczysta gala wręczenia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud SA został uhonorowany za osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie, działalność ogólnopolską na rzecz BHP (m.in. w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie), wdrażanie innowacyjnych programów i zarządzanie bezpieczeństwem w spółce Warbud.
Nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy, może być wręczona tej samej osobie lub zespołowi tylko raz. Jest wyrazem najwyższego uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla zaangażowania nagrodzonych osób w służbie dla drugiego człowieka.
Nagroda im. Haliny Krahelskiej
W 1989 r Główny Inspektor Pracy ustanowił nagrodę jej imienia przyznawaną za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy”.
Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927–1931 r. była zastępcą głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r. Była autorką wielu opracowań  dotyczących ochrony pracy. 

Głównym celem Porozumienia jest podnoszenie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożenia płynącego z pracy na budowie i w konsekwencji eliminowanie ryzyka w budownictwie. Kolejne spotkanie prezesów największych firm budowlanych w Polsce, tworzących Porozumienie, poświęcone było przede wszystkim wypadkom śmiertelnym, które w ostatnim czasie miały miejsce w ich firmach. Analiza wypadków to doskonały sposób aby jasno określić jakie realne działania są niezbędne do wyeliminowania wypadkowości na budowach.
- Sytuacja na rynku budowlanym w Polsce jest w ostatnim bardzo dynamiczna. Przekazanie odpowiedniej informacji i odpowiednie planowanie to kluczowy moment decydujący o życiu i zdrowiu naszych pracowników - powiedział Magnus Persson, prezes zarządu Skanska Polska.
Analiza wypadkowości w Polsce jasno wskazuje obniżenie liczby wypadków na budowach w kraju, jednak ta ilość wciąż jest daleka od zera. Działania podjęte do tej pory przez Porozumienie to dopiero początek współpracy firm należących do Porozumienia. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszych analiz i wskazali propozycje zmian w zakresie zarządzania procesem budowlanym pod kątem BHP.
Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia, powiedział, że na każdym szczeblu zarządzania budową potrzebujemy odpowiedzialności i współpracy w obszarze BHP. Determinacja szefów firm nie pomoże, jeśli w rzeczywistości nie będziemy sami dbali o BHP.

W dniach 14 – 15 listopada odbyło się spotkanie pod nazwą Polsko – niemiecki dialog w sprawie ochrony pracy. Rozmowy dotyczyły strategii ochrony pracy w Polsce i Niemczech. Okazuje się, że mamy bardzo podobne problemy związane z bezpieczeństwem w budownictwie. Nasze systemy wymagań różnią się od siebie, pomimo tego, że prawo obowiązujące w naszych krajach wynika z tych samych dyrektyw. W Niemczech i Czechach DE 92 została prawidłowo wdrożona, tzn. za bezpieczeństwo na budowie odpowiada inwestor, który powołuje koordynatora BHP, który uczestniczy w planowaniu, projektowaniu, kalkulacji budżetu, projektowaniu obiektu i nadzoruje BHP na etapie realizacji.

29 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Pierwsza część spotkania poświęcona była analizom przyczyn i wnioskami z wypadków, które wydarzyły się na budowach w ostatnim czasie. Uczestnicy spotkania bardzo wnikliwie przeanalizowali i dyskutowali nad rozwiązaniami, które niezbędne są do ograniczenia liczby wypadków. Druga część spotkania poświęcona była na decyzje dotyczące projektów priorytetowych takich jak, materiały, komunikacja do obcokrajowców na budowie, organizacja transportu pionowego i badanie klimatu BHP, potrzeb w zakresie umiejętności miękkich dla kierownictwa budów. Obecny na spotkaniu Pan Maciej Gruszczyński, Dyrektor bura SBPT, zaprezentował standard wymagań dla dostaw betonu, który został opracowany przy ścisłej współpracy SBPT i Grupy Roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego odbędzie się 22 listopada 2018r.

Firmy NDI oraz STACON są w rocznym okresie kandydackim, na jednej z budów przedsiębiorstwa MCKB miała miejsce wizyta ekspertów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W planach mamy spotkania z kolejnymi kandydatami, chcącymi zasilić szeregi naszego Porozumienia. Grono firm zrzeszonych   z naszym stowarzyszeniem będzie coraz większe.
Działania Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród generalnych wykonawców. To efekt wytężonej, kilkuletniej pracy sygnatariuszy stowarzyszenia. Warto przypomnieć, że do 2017 roku Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie tworzyło 12 dużych generalnych wykonawców, działających w Polsce. Regulamin Porozumienia przewiduje również udział mniejszych firm jako członków zrzeszonych, którzy wdrożą u siebie wypracowane w stowarzyszeniu rozwiązania. Pierwszym członkiem zrzeszonym została firma REMBOR GENERAL.
Obecnie w rocznym okresie kandydackim są firmy  NDI, STACON, odbyła się też pierwsza wizyta na budowie przedsiębiorstwa MCKB, w planach są spotkania      z kolejnymi kandydatami. W spotkaniach na budowach udział biorą członkowie zarządów tych przedsiębiorstw, cieszy bardzo duże zaangażowanie w proces poprawy bezpieczeństwa, a także znajomość głównych problemów BHP. Należy podkreślić, że jedynie aktywny udział menedżerów wysokiego szczebla wykonawców budowlanych w rozwiązywaniu problemów podczas realizacji inwestycji, jest podstawą zarządzania bezpieczeństwem.
W Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wszyscy jesteśmy przekonani, że istotnym aspektem dla rozwoju ludzi i całej organizacji jest dobra i otwarta komunikacja. Dzięki m.in. efektywnej komunikacji możemy dalej redukować liczbę wypadków na budowach. Obecnie grupa robocza Porozumienia  prowadzi      12 kluczowych projektów, z których pięć ma wysoki priorytet nadany przez komitet sterujący i – według założeń - musi wejść w fazę wdrożenia w przyszłym roku. Zyskując kolejnych sygnatariuszy i członków zrzeszonych możemy pracować efektywniej i edukować szerokie grono podwykonawców w obszarze poprawy standardów BHP.

Porozumienie rośnie w siłę

Opublikowano 2018-05-28

Bogdan Szpilman, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, podpisał 24 maja 2018 r. deklarację przystąpienia do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Komitet Sterujący Porozumienia zaaprobował projekty oraz harmonogramy przygotowane przez Grupę Roboczą. Wszystkie mają ten sam cel: poprawę kultury bezpieczeństwa na polskich budowach. 24 maja 2018 r. w warszawskiej siedzibie Unibep SA miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Porozumienia po zmianie prezydencji. Zaczęło się miłym akcentem – deklarację przystąpienia do Porozumienia podpisał szef PIGR Bogdan Szpilman. Przy okazji przedstawił też Izbę, jej historię i dokonania. Tradycyjnie także zostały omówione wypadki śmiertelne, jakie miały miejsce na budowach członków Porozumienia oraz statystyki wypadkowe. Dużą część spotkania szefowie firm poświęcili zapoznaniu się z projektami przygotowanymi przez Grupę Roboczą. Dotyczą one szeregu zagadnień związanych z branżą budowlaną – od problemów związanych z żurawiami, w tym z operatorami żurawi, przez szkolenia dla nadzoru, lobbing na rzecz zmian w prawie budowlanym, po komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, w tym opracowanie procedur i szeroko rozumianej informacji z obszaru BHP dla obcokrajowców, którzy coraz częściej pracują na polskich budowach. Wszystkie projekty mają na celu podniesienie standardów BHP oraz spowodowanie, by za bezpieczeństwo byli odpowiedzialni wszyscy uczestnicy procesu budowlanego. By tak się stało, potrzeba długofalowych działań na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach. Zostały także przedstawione pierwsze wnioski z tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa, który miał miejsce w dniach 14-20 maja. Należy przypomnieć, że hasło tegorocznej akcji brzmiało: Bezpieczeństwo się opłaca. Wszystkim.

 WARBUD PRZEKAZUJE PREZYDENCJĘ W POROZUMIENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE UNIBEPOWI

22 marca 2018r., po dwóch latach sprawowania prezydencji w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Warbud przekazał spółce Unibep kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem dwunastu największych na polskim rynku generalnych wykonawców.

Zmiana jest konsekwencją ustaleń sygnatariuszy Porozumienia, według których przywództwo w stowarzyszeniu jest kadencyjne i trwa dwa lata. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało założone w 2010 roku. Jako pierwsza, prezydencję sprawowała Skanska, następnie Budimex. Od marca 2016 r. do chwili obecnej Warbud był jego liderem.
- Możemy być dumni z naszej pracy, ale wiele jest jeszcze przed nami. Nieustannie musimy pracować nad poprawą bezpieczeństwa w naszych spółkach, współpracować w tym obszarze z inwestorem, oddziaływać i uczyć dobrych praktyk podwykonawców – powiedział Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, pełniący funkcję prezydenta Porozumienia.  Musimy tworzyć koalicje, by na budowach było coraz mniej wypadków, w tym wypadków śmiertelnych.”
Statystyki PIP pokazują, że wypadków ze skutkiem śmiertelnym na polskich budowach z każdym rokiem jest mniej. W 2008 było ich aż 127, zaś 2017 już tylko 71. To znaczący spadek - podkreślił prezes Werle, niemniej to wciąż 71 pracowników, którzy stracili życie na placach budów. Przed nami jako Porozumieniem i całą branżą budowlaną wciąż jeszcze wiele do zrobienia. Naszym celem jest „Zero wypadków”.
Efekty pracy dwuletniej prezydencji
W okresie Prezydencji Warbudu do Porozumienia przystąpili kolejne spółki - Strabag i Karmar, natomiast członkiem zrzeszonym został Rembor General. W myśli zasady, że nikt nie pracuje sam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w 2016 Porozumienie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego oraz Polskim Zrzeszeniem Wykonawców Fundamentów Specjalnych. W następnym roku zainicjowało także współpracę z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań i Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jednocześnie utworzone zostały porozumienia lokalne w Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie, które czerpią z wzorców i doświadczeń Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Wśród zrealizowanych przez zespół roboczy BHP projektów w ostatnich dwóch latach znalazły się m.in.:
• Księga Standarów dla prac szczególnie niebezpiecznych (120 standardów). Dostępna zarówno dla członków Porozumienia, jak i dzięki stronie www Porozumienia, dla wszystkich podwykonawców
• Bezpłatne szkolenia okresowe dla małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z ZUS  (dwie edycje w 2016 i 2017 r. obejmujące swoim zasięgiem 16 województw)
• Aplikacja powypadkowa mająca na celu uzyskanie jednolitych danych o wypadkach oraz ich systemową analizę
• Projekt wspólnego standardu PBB i Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań dot. odbioru
i eksploatacji rusztowań
• Nowa wersja wspólnego dla wszystkich sygnatariuszy dokumentu Ocena ryzyka & Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót
• Kontynuacja Tygodnia Bezpieczeństwa – największej inicjatywy o charakterze edukacyjnym, w której co roku bierze udział ponad 30.000 pracowników.

Jednym z działań priorytetowych podczas tej prezydencji było zaangażowanie w procesy legislacyjne pod kątem niezbędnych zmian w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym i Prawie Zamówień Publicznych, zwłaszcza w kontekście form egzekwowania bezpieczeństwa pracowników na budowie oraz większego zaangażowania inwestorów i urzędników w kwestie BHP.
Nic o nas, bez nas
Po ośmiu latach obecności na rynku Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest nie tylko rozpoznawalne, ale jest także ważnym głosem opiniotwórczym w obszarze bezpieczeństwa. Efekty inicjatyw i działań podejmowanych przez sygnatariuszy zauważyły instytucje publiczne, tj.: Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Infrastruktury, ZUS, czy GDDKiA, które traktują Porozumienie jak społecznego partnera i zapraszają je do współpracy.
Działania Porozumienia doprowadziły do spadku akceptacji dla niebezpiecznego sposobu pracy, zwiększenia świadomości pracowników i podwykonawców, którzy zaczynają rozumieć standardy PBB i pracować zgodnie z nimi oraz wzrostu kultury pracy na budowach. 
- Poprzeczka została zawieszona wysoko – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. – Głęboko wierzę w to, że razem, tak jak dotychczas, będziemy pracować na rzecz podniesienia kultury BHP w branży budowlanej. Od nas wszystkich zależy – na każdym szczeblu – byśmy pracowali w coraz bezpieczniejszej branży. Ale musimy wykonać mnóstwo pracy – zarówno wewnątrz naszych firm, jak też w otoczeniu branży budowlanej. Dziękuję za zaufanie i liczę na współpracę i pomoc.
Inicjatywy zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa wspiera wiele środowisk związanych z branżą budowlaną. To pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją na to, że budownictwo przestanie być niechlubnym przykładem wysokiej wypadkowości.     

 

Darmowe szkolenia

Opublikowano 2018-01-03

Zapraszamy na drugą edycję szkoleń okresowych BHP dla branży budowlanej

Już od stycznia  do kwietnia 2018 roku mali i średni przedsiębiorcy budowlani będą mogli nieodpłatnie skorzystać z profesjonalnych szkoleń dla swoich pracowników. Jest to kontynuacja projektu firm wchodzących w skład Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szkolenia, które odbędą się we wszystkich województwach w Polsce, powstały w oparciu o doświadczenia największych generalnych wykonawców – sygnatariuszy Porozumienia. Uwzględniają tendencje i aktualną sytuację na budowach. Wiedzę i niezbędne umiejętności instruktorzy szkoleń przekażą w oryginalny i ciekawy sposób na warsztatach praktycznych. Wykorzystane zostaną m.in.: filmy z budów realizowane przy pomocy dronów. W tym roku na szkolenia zgłosić się mogą zarówno pracownicy produkcyjni, jak i osoby kierujące pracownikami.

Udana pierwsza edycja
Ubiegłoroczna edycja pokazała, że inicjatywa jest niezwykle potrzebna i wysoko oceniona przez uczestników.  Średnia ocena to 4,8, w skali od 1 do 5. Łącznie w 2017 r. w szkoleniach wzięło udział ponad 3200 osób w 16. lokalizacjach na ternie całej Polski. 
Przedsiębiorcy, którzy wysłali swoich pracowników na szkolenia przyznali, iż  warsztaty nie tylko podniosły znacząco wiedzę z zakresu BHP, ale także zwiększyły świadomość pracowników, eliminując zachowania ryzykowne i potencjalnie niebezpieczne.     

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!
Druga edycja szkoleń będzie miała bardzo korzystne dla branży budowlanej terminy. Cykl szkoleń rozpocznie się w styczniu i zakończy w kwietniu 2018 r. Wszystkie szkolenia zostaną w całości sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków przeznaczonych na prewencję. Udział w szkoleniu nie wymaga od firmy podwykonawczej spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Ważne
By zgłosić się na bezpłatne szkolenie BHP, wystarczy:
• -zadzwonić -  22 5178809
• -zapisać się przez pocztę elektroniczną -  bhpnabudowie@seka.pl
• Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/szkolenia_zus.html

Uroczyste podpisanie deklaracji miało miejsce 23 listopada 2017 r. podczas spotkania Komitetu Sterującego prezesów firm tworzących Porozumienie. W imieniu Stowarzyszenia dokument podpisali - Michał Daszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia oraz dr inż. Maciej Gruszczyński, Dyrektor Biura SPBT.

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego założone w 1999 r., jest organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego branży. Do jego głównych celów należy integrowanie środowiska, inspirowanie rozwoju polskiej normalizacji, certyfikacji i legislacji w zakresie betonu towarowego oraz propagowanie rozwoju zakładowej kontroli jakości. Stowarzyszenie podnosi poziom wytwórstwa poprzez wskazywanie liderów Znaku Jakości "Dobry Beton", tworzy także platformę wymiany doświadczeń między członkami. Koncentruje się na ochronie środowiska naturalnego w otoczeniu wytwórni betonu towarowego, jego dostaw i aplikacji, pomocy w dostosowywaniu regulacji UE do specyfiki krajowej, informowaniu o oczekiwaniach struktur unijnych wobec producentów betonu towarowego. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi, w tym z ERMCO oraz umożliwienia klientowi kontakt z profesjonalną wytwórnią betonu, która wyprodukuje go zgodnie z zamówieniem oraz standardami europejskimi.

Celem partnerskiej współpracy SPBT z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest wypracowanie schematów działania związanych z dostawą i rozładunkiem betonu na budowie.

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców. Dwunastu  sygnatariuszy i jednej firmy zrzeszonej w Porozumieniu, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

strabagPorr InfrastructureBudimexErbudHochtiefkarmarMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative