Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwa rośnie w siłę - do grona generalnych wykonawców współpracujących w naszej grupie dołączyły po rocznym okresie kandydackim firmy MCKB i NDI. Uroczystość miała miejsce 13 lutego 2019 r. w czasie spotkania Komitetu Sterującego Porozumienia.
To uroczyste spotkanie było poświęcone rozwojowi naszej organizacji i zgromadziło ponad 50 osób, w tym prezesów i szefów BHP największych generalnych wykonawców działających w Polsce, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, z którymi współpracujemy, reprezentantów instytucji okołobiznesowych, zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy. Byli z nami przedstawiciele najwyższego kierownictwa Związku Zawodowego Budowlani, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, czy Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.
W czasie spotkania został podpisany list intencyjny o rozpoczęciu współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym jako Instytucją wspierającą. Mamy wiele wspólnych obszarów, w których synergia przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i kultury zachowań pracowników. Pani Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka podkreśliła istotę współpracy mającej przełożenie na sektor budowlany, w którym występuje długa lista prac szczególnie niebezpiecznych.
Swoje wsparcie dla wysiłków podejmowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wyraził Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy. To ważna deklaracja, gdyż razem na pewno jesteśmy w stanie zrobić więcej.
Ponieważ było to pierwsze spotkanie w 2019 roku, podsumowaliśmy działania i projekty realizowane w roku ubiegłym, a także został  przyjęty plan działań i budżet na rok bieżący, który był przygotowany przez grupę roboczą. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwa rośnie w siłę.

 

 

Podczas konferencji dominowały dwa tematy praca na wysokości i transport pionowy. Zaprezentowane  były również wnioski  bezpieczeństwa obcokrajowców pracujących na budowach. Od 16 lutego wchodzą w życie przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Po referatach dot. nowych przepisów i genezy ich powstania odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Operatorów Żurawi, Urzędu Dozoru Technicznego i generalnego wykonawcy. Mocny głos w zadawaniu pytań Sali mieli przedstawiciele firm dostawców żurawi. Przed całą branża wiele złożonych działań. Konkluzja z panelu jest taka m, że wszystkim nam chodzi o to samo: Bezpieczeństwo, ale w pojedynkę nie da się tego zrobić. 

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców. Dwunastu  sygnatariuszy i jednej firmy zrzeszonej w Porozumieniu, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

BudimexErbudHochtiefkarmarMostostalMota Engil CEPolimexPorr InfrastructureSkanskastrabagUnibepWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative