Instrukcja bezpieczeństwa

Wszelkie prace budowlane należy dokładnie zaplanować. Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie do realizacji zadań budowlanych są instrukcje bezpieczeństwa. Na ich podstawie należy przygotować stanowiska pracy, dobrać maszyny, sprzęt i narzędzia oraz przeszkolić ludzi do wykonania przydzielonych im zadań. Instrukcje bezpieczeństwa powinny zawierać dokładne informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić oraz metod ich likwidacji lub ograniczenia do akceptowalnego poziomu.

Nasze wymagania:
Wszystkie prace budowlane mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o instrukcje bezpieczeństwa. Każda instrukcja bezpieczeństwa podlega weryfikacji i zatwierdzeniu do stosowania przez kierownika budowy.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy dla zaplanowanych do realizacji robót opracowano instrukcje bezpieczeństwa?
  • Czy instrukcje bezpieczeństwa są aktualne i zatwierdzone do stosowania?
  • Czy z instrukcjami bezpieczeństwa zapoznano wykonawców prac?
  • Czy pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z ustaleniami instrukcji bezpieczeństwa?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative