Za nami Konferencja POLSKA WIZJA ZERO

Dane z ostatnich lat pokazują, że  liczba wypadków śmiertelnych pracowników wykonujących prace serwisowe i remontowe na drogach wzrasta. Niestety           w zdarzeniach tych giną  także uczestnicy ruchu drogowego. Pogarszające się statystyki związane są z powstaniem dróg ekspresowych i autostrad,  które umożliwiają jazdę z dużymi prędkościami. Jednocześnie wiele z tych dróg wymaga częstych prac remontowych czy serwisowych, zaś oznakowanie powyższych robót ma jedynie charakter informacyjny dla kierowcy i nie stanowi bariery fizycznej, mogącej zmniejszyć skutki zderzenia.
Zmiany są konieczne
W dniach 4-5.10.2017   w Warszawie  odbyła się konferencja  POLSKA WIZJA ZERO, zorganizowana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa                 we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie  oraz redakcją Magazynu Euroinfrastruktura XXI.    Na miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w Europie, zajmujący się badaniami z zakresu motoryzacji   i urządzeń infrastruktury.
Ze strony Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w konferencji  udział wzięli: Urszula Gawrysiak z Budimexu, Weronika Kemmer i  Robert Marszałek   z firmy  Skanska, zaś prelegentami podczas panelu poświęconego koniecznym zmianom przy projektowaniu i stosowaniu zabezpieczeń byli Rafał Łuczak  reprezentujący Mota Engil oraz Michał Wasilewski – Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wśród panelistów na konferencji byli obecni reprezentanci GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, wyższych uczelni,  projektanci, wykonawcy oraz eksperci różnych dziedzin z zakresu infrastruktury drogowej. Nie zabrakło również przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli, Zarządów Dróg Miejskich, audytorów BRD, firm projektowych, wykonawczych, oraz  firm utrzymujących drogi, a także inwestorów prywatnych.
W trakcie trwającej dwa dni konferencji „POLSKA WIZJA ZERO”” dyskutowano m.in. nad następującymi zagadnieniami:
• Projektowanie, wyposażenie i utrzymanie dróg
• Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
• Bezpieczeństwo pracy na drogach  i bezpieczeństwo ruchu drogowego
• Projektowanie bezpiecznych dla uczestników ruchu dróg i ich otoczenia
• Nawierzchnie betonowe i asfaltowe – bezpieczeństwo, utrzymanie, koszty
• Nowe technologie zwiększające bezpieczeństwo drogowe
• Całoroczne utrzymanie dróg
• Nawierzchnie – nowe technologie i produkty
• Partnerstwo publiczno-prywatne w utrzymaniu i remontach dróg
• Ubezpieczenia w utrzymaniu i wyposażeniu dróg w infrastrukturę
• Innowacje w wyposażaniu dróg w infrastrukturę bezpieczeństwa
• Właściwa certyfikacja i warunki konieczne zmian parametrów urządzeń BRD
• Tendencje zmian oraz interpretacje norm i wytycznych dotyczących urządzeń stosowanych w infrastrukturze
• Bezpieczeństwo pracy w budownictwie w kontekście dyrektywy UE dotyczącej bezpieczeństwa pracy i propozycja zmian  w nowym kodeksie                           urbanistyczno – budowlanym
• Konieczność zaangażowania wszystkich uczestników procesu budowlanego w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy
• Problemy zabezpieczenia prac pod ruchem
• Ubezpieczenia pracownicze.
W trakcie konferencji odbywały się crash testy przedstawiające między innymi: kompozytowy słup energetyczny , kompozytowy słup telegraficzny oraz kompozytowy słup oświetleniowy stosowane przy drogach, a także słupy i nawierzchnie fluorescencyjne.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


Polska po raz kolejny jest w trakcie realizacji potężnego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Powstanie ponad 2 tysiące nowych dróg za kwotę 135 mld zł. Poprzedni Program Budowy Dróg Krajowych pokazał jak wiele się zmieniło w zakresie poprawy jakości i ochrony środowiska. Jednak nadal zagadnieniem, które pozostawia wiele do życzenia, jest bezpieczeństwo na placu budowy. Dotyczy to także zadań z zakresu utrzymania dróg, a tych będzie jeszcze przybywać. Szczególnie tutaj bardziej liczy się bezpieczeństwo kierowców niż pracowników wykonujących prace pod tzw. „ruchem”.

W tej chwili firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bez włączenia się największego inwestora drogowego w kraju, jakim jest GDDKiA, nie są w stanie egzekwować wypracowanych przez siebie standardów od firm podwykonawczych. Dotyczą one projektowania, stosowania zabezpieczeń, wyposażenia zapleczy socjalnych i planowania robót z uwzględnieniem zasad BHP. Porozumienie uważa to za warunek sine qua non w celu zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych na budowach. Rola GDDKiA jako największego inwestora publicznego jest bardzo istotna dla wprowadzenia trwałych zmian w sektorze budowlanym, świadomości pracowników, inżynierów i całego społeczeństwa. Pierwszy krok został właśnie zrobiony. 9 sierpnia w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się debata czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W spotkaniu oprócz Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wzięli: Jerzy Werle – prezes zarządu Warbud SA oraz prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Dariusz Blocher – prezes zarządu Budimex SA, Wojciech Szwejkowski – prezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor Biura Technicznego w PORR SA, Sebastian Lewiński – zastępca dyrektora ds. BHP Warbud SA, Michał Nowakowski –koordynator Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor BHP w Keller Polska Sp. z o.o., Robert Siwik – przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik, dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny. Ze strony GDDKiA wzięli udział: Iwona Stępień-Pilipczuk – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zrinka Perčić – dyrektor Departamentu Postepowań Przetargowych, Joanna Grudek – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji.

Debatę moderowali: Anna Krawczyk – redaktor naczelna czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Michał Wasilewski – koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kolejnym krokiem będzie przedłożenie GDDKiA konkretnych propozycji rozwiązań systemowych w celu poprawy bezpieczeństwa w budownictwie drogowym. Jeśli po przedyskutowaniu z przedstawicielami inwestora okażą się zasadne jest duża szansa na ich wprowadzenie. Przedstawiciele GDDKiA także nie wykluczają zmian w prawie. Cieszymy się na kolejne kroki i spotkania. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia spotkania w siedzibie GDDKiA oraz za udział tak wielu osób ze strony zamawiającego.

https://www.youtube.com/watch?v=tMEsOq7gArw


 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie obecne na V Kongresie Infrastruktury Polskiej

Jerzy Werle, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wystąpił na najważniejszym wydarzeniu branży infrastrukturalnej - Kongresie Infrastruktury Polskiej.

Licznie zgromadzonym uczestnikom przybliżył ideę Porozumienia oraz podkreślił cel nadrzędny dwunastu generalnych wykonawców tworzących Porozumienie. Jest nim eliminacja wypadków śmiertelnych oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.
J. Werle przedstawił statystyki wypadków w branży budowlanej, podał przykłady rozwiązań systemowych wdrażanych przez spółki wchodzące w skład PBB oraz zaprezentował obraz transparentnych działań, prowadzonych wspólnie ponad podziałami przez firmy, które na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów.

Kongres Infrastruktury Polskiej odbył się 19 czerwca 2017 r. Wydarzenie organizowane jest już od pięciu lat przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynekinfrastruktury.pl. Do współpracy zapraszane są znaczące podmioty branżowe i samorządowe, co stanowi platformę wymiany informacji i opinii na temat polskiego rynku infrastruktury transportowej i energetycznej. Spotkanie co roku skupia grono ekspertów, menedżerów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Tegoroczny Kongres oficjalnie otworzył wiceminister infrastruktury, Jerzy Szmit.

W dyskusji na temat możliwości podjęcia działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa na budowach dyskutowano w gronie:
1)Jerzy Werle, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, WARBUD SA,
2)Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
3)Małgorzata Stręciwilk, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych,
4)Pyrcz Mariusz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,
5)Adam Pawłowicz – Wiceprezes  Work Service S.A
6)Michał Wasilewski, Koordynator, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (Moderator),
Przebieg panelu był bardzo wartościowy merytorycznie ze względu na różne spojrzenia prelegentów. Na wstępie Michał Wasilewski opisał sytuację związaną z ilością wypadków w Budownictwie. Pan Mariusz Pyrcz omówił najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie. Pani Małgorzata Stręciwilk  zaznaczyła konieczność korzystania z dobrych praktyk i znaczenie zmian w Prawie Zamówień Publicznych, które weszły w lipcu tego roku. W myśl nowododanego przepisu art. 29 ust. 3a), zamawiający będzie określał w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Taki przepis da możliwość egzekwowania zatrudniania pracowników w sposób prawidłowy przez wszystkie podmioty uczestniczące w postępowaniu przetargowym. Pan Jerzy Werle przedstawił stanowisko w którym uważa, że zarówno Inwestor i Wykonawca jako firma, powinny być odpowiedzialne za bezpieczną realizacje kontraktu, a nie wyłącznie kierownik budowy, który “ma ręce związane” ograniczonym budżetem i terminem realizacji jak ma to miejsce obecnie. Pan Tomasz Żuchowski przestrzegał przed przeregulowaniem wymagań wobec uczestników procesu budowlanego, co nie przełoży się na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Zapowiedział rozpoczęcie w najbliższym czasie konsultacji w sprawie przygotowywanego obecnie Kodeksu Budowlanego, oczekiwanego przez branżę. Pan Adam Pawłowicz zaznaczył znaczenie dodatkowych ubezpieczeń dla pracowników kiedy już dojdzie do wypadku zapewnić rehabilitację i możliwość zabezpieczenia finansowego dla rodziny poszkodowanego.

Wnioski są takie, że należy podjąć działania, ale bez dozbrajania prawa kolejnymi przepisami. Z pewnością uporządkowania wymaga sprawa równego rozłożenia odpowiedzialności za bezpieczną realizację budowy na więcej uczestników niż sam kierownik budowy.

Kliknij tytuł i zobacz więcej. 

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative